Flygeaske

Info om tilgjengelig flygeaske:

Flygeaske med utvidede bruksbetingelser: 

Båttransport til Norge for EPD-generatoren i 2024 (basert på gjennomsnittlig transportavstand fra 2023): 3678 km til Sola, 4119 km til Slemmestad og 7453 km til Kjøpsvik.

Endret 12.01.2024

 

NB! For historiske data: Se teksten under.

 

Heidelberg Materials Sement Norge ivaretar salg og distribusjon av flygeaske til sement- og betongproduksjon. Flygeasken er sertifisert i overensstemmelse med kravene i NS-EN 450-1, klasse A

Tilgjengelig flygeaske til betongproduksjon fra silostasjonene på Slemmestad, Stavanger og Kjøpsvik har utvidede bruksbetingelser iht. akseptbrevet fra Kontrollrådet og i Statens vegvesens betongspesifikasjoner SV-Standard og SV-Kjemisk.

Avstander til EPD-generatoren

Båttransportavstandene for bruk i EPD-generatoren blir oppdatert i januar hver år. Transportavstandene for bruk inneværende år (vist i tabellen under) er gjennomsnittlig transportavstander fra i fjor.

Båttransportavstander (km) til Norge for bruk i EPD-generatoren i 2024
Stavanger 3678
Slemmestad 4119
Kjøpsvik 7453

Tidligere brukte transportavstander til Norge

Historiske båttransportavstander (km) vises i tabellen under. Dette er avstander til Norge brukt i EPD-generatoren tidligere år.

  2023
Stavanger 825
Slemmestad 899
Kjøpsvik 5986

Heidelberg Materials vil løpende informere markedet om hvilke bruksbetingelser som gjelder for flygeasken som er tilgjengelig på Slemmestad, Stavanger og Kjøpsvik. CE-merking og ytelseserklæring på flygeasken som til enhver tid er tilgjengelig kan fås ved henvendelse til vår FoU-avdeling ved ingridvik.jondahl@heidelbergmaterials.com

Bruksbetingelser

Bruksbetingelser for flygeaske som tilsetningsmateriale i betong er gitt i NS-EN 206 punkt NA 5.2.5.2.2 og i Vegdirektoratets godkjenningsordning for sementer. Tilsatt flygeaske kan tas med i beregning av masseforhold og minste effektive bindemiddel for alle våre sementer. I henhold til NB21 pkt. 4.4 kan man tilsette flygeaske uten at alkaliinnholdet tas med i beregning av totalt alkali-innhold i betongen. 

Vi har fått utvidede bruksbetingelser iht. NS-EN 206+NA og Vegdirektoratets godkjenningsordning for flygeaske fra flere ulike leverandører. 

Stadig flere kraftverk i Europa stenges. Tilgangen på flygeaske er derfor redusert, og tilgangen kan variere sterkt gjennom året. Det fører til at det kan være perioder der kun flygeaske fra andre leverandører er tilgjengelig. De utvidede bruksbetingelsene i akseptbrevet fra Kontrollrådet og i Vegdirektoratets godkjenningsordning kan ikke benyttes for disse flygeaskene. 

Fakta om flygeaske

Flygeaske er et bearbeidet restprodukt fra kull brukt i kullkraftverk, og brukes i sement og som tilsetningsmateriale i betong, både av miljø- og tekniske hensyn. Flygeasken bidrar blant annet til redusert CO2-utslipp, den gjør betongen tettere og bidrar til redusert varmeutvikling og dermed redusert risiko for riss i massive konstruksjoner.

 

 

Ingrid Vik Jondahl

Senioringeniør

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge