Info om tilgjengelig flygeaske:

Flygeaske type A Utvidet med utvidede bruksbetingelser: 

Transport til Norge for EPD-generatoren:  717 km til Sola, 816 km til Slemmestad og 7222 km til Kjøpsvik

 

Norcem AS ivaretar salg og distribusjon av flygeaske til sement- og betongproduksjon. Flygeasken er sertifisert i overensstemmelse med kravene i NS-EN 450-1, klasse A

Flygeaske er et bearbeidet restprodukt fra kull brukt i kullkraftverk og brukes i sement og som tilsetningsmateriale i betong, både av miljø- og tekniske hensyn. Flygeasken bidrar blant annet til redusert CO2-utslipp, den gjør betongen tettere og bidrar til redusert varmeutvikling og dermed redusert risiko for riss i massive konstruksjoner.

Bruksbetingelser for flygeaske som tilsetningsmateriale i betong er gitt i NS-EN 206 punkt NA 5.2.5.2.2 og Prosesskode 2 prosess 84.4. Tilsatt flygeaske kan tas med i beregning av masseforhold og minste effektive bindemiddel for alle Norcems sementer. I henhold til NB21 pkt. 4.4 kan man tilsette flygeaske uten at alkaliinnholdet tas med i beregning av totalt alkali-innhold i betongen. 

Norcem har fått utvidede bruksbetingelser iht. NS-EN 206+NA for flygeaske fra flere ulike leverandører, denne flygeasken går under navnet «Flygeaske Type A Utvidet». 

Stadig flere kraftverk i Europa stenges. Tilgangen på flygeaske er derfor redusert, og tilgangen kan variere sterkt gjennom året. Det fører til at det kan være perioder der kun flygeaske fra andre leverandører er tilgjengelig. De utvidede bruksbetingelsene i akseptbrevet fra Kontrollrådet kan ikke benyttes for disse flygeaskene, som går under navnet «Flygeaske Type A». Se ordinære bruksbetingelser iht. NS-EN 206+NA og Prosesskode 2. (Kan  lastes ned til høyre på siden)

Tilgjengelighet

Norcem vil løpende informere markedet om det er Flygeske Type A Utvidet eller Flygeaske Type A som er tilgjengelig på Slemmestad, Sola og Kjøpsvik, og dermed hvilke bruksbetingelser som gjelder. CE-merking og ytelseserklæring på flygeasken som til enhver tid er tilgjengelig kan fås ved henvendelse til Norcem FoU ved sigrun.bremseth@norcem.no