Foredlet avfallsbrensel (FAB)

Begge våre sementfabrikker benytter FAB som alternativt brensel. FAB er avfall som er bearbeidet til våre spesifikasjoner. Du kan lett se at FAB er basert på hverdagslig avfall som papir, tekstiler, plast og annet ikke-farlig brennbart materiale.

Farlig avfall som brensel

Vårt datterselskap Renor produserer brensel fra bearbeidet farlig avfall. De produserer to typer brensel: Fast og flytende. Det faste brenselet benytter flis som absorbent for avfallet. Årlig leverer Renor omlag 60 000 tonn brensel til Norcem. Dette betyr at store mengder farlig avfall tas ut av kretsløpet og gjenvinnes som energi.

Kan fiskeslam bli brensel?

Norcem Kjøpsvik har testet ut tørket fiskeslam som brensel. Testene var vellykket, og viser at man kan gjenvinne energien fra fiskeslam som ellers blir sluppet ut i sjøen.

Bildekk som brensel

Ved vår fabrikk i Kjøpsvik benytter vi kasserte bildekk som brensel. Dette reduserer et avfallsproblem, og reduserer fabrikkens bruk av kull. 

Sirkulær økonomi

Vi har gjennom mange år jobbet med å finne alternative brensler og alternative råmaterialer.

I over 30 år har vi jobbet med å erstatte ikke-fornybare fossile brensler med alternative energibærere, og dette arbeidet har gitt resultater: Årlig erstattes 150.000 tonn kull bare ved fabrikken i Brevik.Dette gjør at vi kan bruke mindre ikke-fornybare ressurser, og bidrar til at det som er avfall for andre kan bli en ressurs. Dette er sirkulær økonomi i praksis.

Alternative brensler 

Vi benytter flere typer alternative brensler, alle er basert på bearbeidet avfall. 

  • FAB (Foredlet Avfallsbrensel) er vår største brenselskilde. FAB lages av avfall basert på papir, plast, tekstiler m.m. Ved Brevik sementfabrikk benyttes oppkvernet FAB, ved Kjøpsvik sementfabrikk benyttes FAB i pelletsform.
  • Dyremel/beinmel. Avfall fra slakteindustrien som er finmalt og tørket.
  • Bildekk. Brukte bildekk kvernes opp i biter. (Kjøpsvik).
  • Farlig avfall. Vårt datterselskap Heidelberg Materials Miljø produserer fast og flytende brensel basert på farlig avfall. (Brevik).

Å bruke avfall som brensel innebærer en gjenvinning av energi. Den høye temperaturen i sementproduksjonen sikrer at alle farlige stoffer blir fullstendig destruert. Samtidig vil eventuelle askerester inngå i de ferdige produktene. 

Vår bruk av alternative brensler er ett av de største miljøprosjektene i Norge!

Figur over bruk av alternative brensler i Brevik

Alternative råmaterialer

Vi har tre former for alternative råmaterialer i framstilling av sement:

  1. Mineraler som vi tilsetter før prosessen i sementovnen. Blant annet kan dette være industrielle restprodukter som inneholder silisium, aluminium og jern
  2. Mineraler som følger med brenslene. Når vi bruker mye alternative brensler vil vi også få med ikke-brennbare bestanddeler. Disse kan utnyttes i produksjonen. Eksempel på dette er metalltrådene i bildekk
  3. Mineraler eller produkter som vi blander inn i sementen for å redusere bruk av sementklinker. Det er først og fremst flygeaske, som er et restprodukt fra kullfyrte kraftverk, men også gips og kalksteinsmel benyttes.

I volum er det i første rekke flygeaske (FA) som vi bruker mest av. Flygeaske har sementegenskaper, noe som muliggjør en høy innblanding, og den bidrar til lavere varmeutvikling i herdefasen, noe som kan være viktig i massive konstruksjoner. I våre FA-sementer er det 20 % flygeaske.

I Heidelberg Materials pågår det flere forskningsprosjekter med tanke på å finne og utvikle bruken av alternative råmaterialer.

Cecilie Nødtvedt

Sustainability Manager Norway

Heidelberg Materials Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge