Bildekk som brensel

Kjøpsvik sementfabrikk benytter blant annet kasserte bildekk som brensel i sementproduksjonen.

Materialregnskap og utslipp, Kjøpsvik sementfabrikk

I vårt materialregnskap finner du tall for produksjon og materialbruk, samt utslipp til luft, energibruk og avfall.

Kjøpsvik sementfabrikkhar en driftstillatelse basert på en utslippstillatelse. Utslipp til luft og vann rapporteres til Miljødirektoratet, som også gjennomfører inspeksjoner og revisjoner av våre fabrikker og av de tall vi rapporterer. 

Samlet oversikt over utslipp fra våre og andre fabrikker, samt andre rapporteringspliktige utslipp finnes på www.norskeutslipp.no 

Produkter

Sement er vårt hovedprodukt, og vi fremstiller flere sementtyper. Det meste av salget er til kunder i Norge, mens en mindre andel blir eksportert. Klinker er et mellomprodukt i produksjonen. Dette blir malt til sementpulver i sementmøllene. 

Råmaterialer

Kalkstein er vårt viktigste råmateriale. Vi tar ut kalkstein fra vårt dagbrudd i Kjøpsvik. For å komme til forekomsten av kalkstein må vi ta vekk gråberg, dvs berg som vi ikke kan utnytte. Dette blir tippet på vår gråbergstipp ned mot fjorden.

Vår geologi gjør at vi har lite behov for andre mineraler i vår produksjon, og vi benytter alternative råmaterialer der dette er mulig. Dette vil være industrielle restprodukter som inneholder de nødvendige mineralene for vår produksjon.

Brensler

 Kjøpsvik sementfabrikk benytter alternative brensler i stor utstrekning. Dette er brensler basert på avfall, og erstatter kull. Fabrikkens største utfordring for å øke denne andelen er knyttet til begrenset tilgjengelighet på slike brensler i landsdelen.

CO2

Seemntproduksjon er en kilde til utslipp av karbondioksid (CO2). Utslippene kommer i hovedsak fra prosessen som skjer når kalksteinen varmes opp, da skilles CO2 ut fra mineralene. Omlag 2/3 av utslippet kommer fra denne prosessen. Det meste av de øvrige utslippene er fra brensler.

Karbondioksid (CO2) pr produsert enhet

Utslipp av CO2

Figuren under viser utslipp av kvotepliktig CO2. I dette tallet er utslipp fra nøytrale kilder (biomasse) trukket fra det totale utslippet.

Øvrige utslipp til luft

Utslipp til luft

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NOx (tonn) 249 471 640 583 508 460 520,5
SO2 (tonn) 385 312 480 434 183 12 17,2
Støv (tonn) 2,6 2,0 4,3  4,20 2,60 2,15 2,21
HCl (tonn) 8,5 5,6 6,10 8,20 3,20 0,25

0,48

TOC (tonn) 5,9

4,8 

4,10 3,20 4,80 3,58 4,32
Ammoniakk,
NH3 (tonn)
11,7 4,8 1,70 1,10 1,70 0,10 0,13
Hg (kg) 1,3 1,0 2,0 2,70 2,80 1,18 1,53
Dioksiner (g) 0,006 0,005 0,01 0,01 0,004 0,006 0,065
Avfall

Kjøpsvik sementfabrikk søker hele tiden å gjenvinne eller gjenbruke avfall, på samme måte som vi utnytter andres avfall som energi eller råstoff i vår egen produksjon. For eksempel gjenvinner vi eget oljeavfall som smøreolje eller den benyttes som brensel hos oss. 

Fra produksjonen tas det ut ovnsstøv (CKD) som ikke kan brukes i ordinær sement. Dette ble tidligere sluppet ut i fjorden, denne deponeringen opphørte i 2013. Støvet blir nå benyttet som eget produkt blant annet til stabilisering av jordmasser, og til innstøping og stabilisering av farlig avfall.


Annika Steien

Prosess- og miljøsjef

Heidelberg Materials Norge AS Behrens vei 15
8590 Kjøpsvik
Norge