Shore powered ship at Sjursoya

Klima og miljø

Produksjon av sement krever store prosessanlegg. Råmaterialer skal tas ut, transporteres og forbehandles. Den kjemiske prosessen består av brenning av råmaterialer i et komplekst anlegg, og til sist skal ferdige produkter fraktes ut til markedet. Dette medfører lokal påvirkning i ulik grad.

All vår virksomhet er underlagt strenge krav fra miljømyndighetene, og vi blir jevnlig revidert og kontrollert. Utslippsgrensene som vi forholder oss til, samt faktiske utslippstall, er offentlig tilgjengelig gjennom miljømyndighetenes portal www.norskeutslipp.no 

I tillegg har vi laget en oppstilling av hovedtall fra material- og råvarebruk, samt utslipp for våre to fabrikker, på egne sider.

I både Kjøpsvik og Brevik har vi jevnlig kontakt med våre naboer. Vi går systematisk gjennom saker som berører våre omgivelser og mottar nyttige tilbakemeldinger på vår virksomhet. I Brevik har vi også etablert klageskjema for enkel rapportering av hendelser (se høyre spalte).

Støy

Ved våre sementterminaler kommer skip jevnlig med sement som losses til siloer. Lokale leverandører og kunder henter sement med bulkbiler på terminalene, og frakter til lokal betongproduksjon. Våre største utfordringer knyttet til terminalene er støy fra båtene, dette er et økende problem da havneområdene er attraktive for boligbyggere slik at vi dermed kommer tettere på våre naboer.

Ved de største terminalene våre er det - eller skal det bli - landstrøm, slik at båtene kan unngå motordrift ved lossing.  

Biologisk mangfold

Steinbrudd er meget synlige i terrenget og er et tydelig inngrep i landskapet og naturen – både positivt og negativt – ved at det endrer forholdene for dyre- og planteriket. Undersøkelser viser at god drift av brudd faktisk øker det biologiske mangfoldet, fordi landskapet åpnes opp og tilbyr både planter og dyr nye muligheter i forbindelse med territorier og mindre konkurranse.

Som en del av Heidelberg Materials Norge deltar vi i et omfattende program for å fremme biologisk mangfold. Tilslag et annet viktig forretningsområde for oss, og utfordringene med mineraluttak er de samme her som i kalksteinsutvinningen som gjøres til sementproduksjon. Gjennom flere år har Heidelberg Materials Group gjort en rekke studier og praktiske forsøk innenfor biologisk mangfold, og i konsernet har vi nå en serie tiltak og krav til de enkelte uttak rettet mot dette.

Quarry Life Award

Quarry Life Award er en årlig internasjonal konkurranse i regi av vår eier, tyske Heidelberg Materials Group. Den er rettet mot studenter og unge forskere. På bakgrunn av innsendte forslag til praktiske studier i våre anlegg, blir faglig kvalifiserte prosjekter plukket ut til gjennomføring. De beste prosjektene blir premiert.

Tilbakemeldingsskjema for Heidelberg Materials-bedriftene i Brevik

Klageskjema