Materialregnskap og utslipp, Brevik sementfabrikk

I vårt materialregnskap finner du tall for produksjon og materialbruk, samt utslipp til luft, energibruk og avfall.
Brevik sementfabrikk har en driftstillatelse basert på en utslippstillatelse. Utslipp til luft og vann rapporteres til Miljødirektoratet, som også gjennomfører inspeksjoner og revisjoner av våre fabrikker og av de tall vi rapporterer. 

Samlet oversikt over utslipp fra våre og andre rapporteringspliktige utslipp finnes på www.norskeutslipp.no

Produkter

Sement er vårt hovedprodukt, og vi fremstiller flere sementtyper. Det meste av salget er til kunder i Norge, mens en mindre andel blir eksportert. Klinker er et mellomprodukt i produksjonen. Dette blir malt til sementpulver i sementmøllene. Vi har hatt både import og eksport av klinker i 2016.

Råmaterialer

Kalkstein er vårt viktigste råmateriale. Vi tar ut kalkstein fra tre steder: Våre gruver i Brevik, dagbrudd i Bjørntvet og dagbrudd i Verdal. Stein fra Bjørntvet blir fraktet med tog til fabrikken, mens stein fra Verdal blir fraktet på skip til Brevik. Andre råmaterialer tas inn for å gi riktig mineralsammensetning til våre produkter. Vi benytter alternative råmaterialer der dette er mulig, dette vil være industrielle restprodukter som inneholder de nødvendige mineralene for vår produksjon.

Brensler

Brevik sementfabrikk har vært en foregangsbedrift i å benytte alternative brensler i sementproduksjonen. I 2015 var 68 % av brenslene fra alternative kilder, det vil si avfallsbaserte. Tabellen under viser forbruk av ulike brensler.

Tabellen under viser prosentvis energifordeling av brenselskategoriene.

CO2

Sementproduksjon er en kilde til utslipp av karbondioksid (CO2). Utslippene kommer i hovedsak fra prosessen som skjer når kalksteinen varmes opp, da skilles CO2 ut fra mineralene. Omlag 2/3 av utslippet kommer fra denne prosessen. Det meste av de øvrige utslippene er fra brensler.

Karbondioksid (CO2) pr produsert enhet 

Utslipp av CO2 

Figuren under viser utslipp av kvotepliktig CO2. I dette tallet er utslipp fra nøytrale kilder (biomasse) trukket fra det totale utslippet.

Øvrige utslipp til luft

Utslipp til luft

               
 

2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021
NOx  (tonn) 518 471 460 555 567 573 578
SO2 (tonn) 261 197 159 345 433 426 344
Støv (tonn) 36,2 27,0 29,7 20,1 23,7 31,7 17,6
HCI (tonn) 5,7 4,5 5,5 15,9 16,6 11,5 10,6
Totalt organisk Karbon(TOC) (tonn) 45,9 38,7 35,5 27,6 27,2 31,5 39,1
Ammoniak(NH3) (tonn) 30,6 31,2 28,5 22,7 26,9 19,8 24,3
Sum 9 metaller  (kg) 61,1 91,0 230 207 279 132 124
Sum Kadmium og thallium (kg) 0,5 3,1 0,5 0,2 0,7 0,4 1,7
Kvikksølv (kg) 2,5 18,7 8,9 14,7 10,6 8,7 16,2
Dioksiner (g) 0,10 0,24 0,45 1,23 0,31 0,36 0,37

Brevik sementfabrikk har ikke utslipp til sjø.

Avfall

Avfall

Fra produksjonen får vi noe avfall som kan skyldes feilproduksjon eller ha andre avvik. Brevik sementfabrikk har tillatelse til å deponere dette avfallet i eget deponi (gruven).

Jorunn Gundersen

KHMS-sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge