Vi jobber kontinuerlig med forbedringer innen helse, miljø og sikkerhet. Dette er av høyeste prioritet og er en vesentlig del av vår virksomhet.  

Vi ønsker at alle ansatte, besøkende, transportører og samarbeidspartnere skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Å ta hensyn til mennesker og miljø er det viktigste vi gjør.

For oss er dette såvidt viktig at alle våre leveringsavtaler skal inneholde følgende punkt:

"Kunden forplikter seg å besørge god tilgjengelighet og sikre arbeidsforhold for mennesker og kjøretøy ved leveranse. Leverandøren skal holdes skadesløs ved manglende oppfyllelse av dette punktet, og Leverandør har rett og plikt til å ikke entre området hvis forholdene anses risikofylt. Oppstår slike situasjoner skal Kunden uten unødig opphold varsles med begrunnelse og konsekvenser av misligholdelsen fra Kundens side.
Kunden forplikter seg til å inneha riktig kompetanse og ressurser på plass ved lossing."

For å skape en god sikkerhetskultur fra et verdikjedeperspektiv har Heidelberg Materials satt opp en sjekkliste for anbefalt utstyr på våre kunders silo. Denne sjekklisten er basert på erfaringer gjennom mange år. Den er ment som en støtte for våre kunder til å oppnå effektiv drift, hvor helse, miljø og sikkerhet også er tatt hensyn til.

For våre EXW-kunder er det viktig å være sitt ansvar bevisst forbundet med risiko og sikkerhet.