Sikker lossing og anbefalt utstyr på våre kunders siloer

For å skape en god sikkerhetskultur fra et verdikjedeperspektiv har vi satt opp en sjekkliste for anbefalt utstyr på våre kunders silo. Denne sjekklisten er basert på erfaringer gjennom mange år. Den er ment som en støtte for våre kunder til å oppnå effektiv drift, hvor helse, miljø og sikkerhet også er tatt hensyn til.
For våre ex-works kunder er det viktig å være sitt ansvar bevisst sett i forhold til risiko og sikkerhet.

Utstyr på siloer

Siloene bør minimum være utstyrt med:

 • Nivåmåler samt alarm for maksimum silonivå, for å unngå overfylling og /eller skader. Nivåmåler skal ha signal til sjåfør med både lys og lyd.
 • Sikkerhetsventil / luke på silotopp for å unngå skader på siloen og /eller personer ved over-/undertrykk og overfylling.
 • Støvsugefilter. Det anbefales minimum 25m² filterflate med trykkluftrensing/ risting av filter. Filter dimensjoneres for min 15 m³/minutt luftmengde, trykk 2 bar, fra bulkbil. (Konferer med leverandør for valg av av filtermateriale og vedlikeholdsprosedyrer)

Siloer

Siloer bør ha minimum kapasitet for hele bulklaster, pluss nødvendig restbeholdning på siloen. Dette betyr en lagerkapasitet på minimum 50 tonn, men man må selvfølgelig vurdere om eget dagsforbruk krever kapasitet større enn dette.

Losserør

 • Losserør bør utføres i Ø5", for bedre lossekapasitet. Losserør arrangeres kun horisontalt og vertikalt. Det er av kapasitetshensynønskelig at evt horisontale rørtrekk legges på slutten av ledningen (nærmest silo).
 • Alle bend / rørbøyer bør utføres i minimum radius lik 8 x rørdiameter (minimum 1,0 m radius for Ø5").
 • Gummibend kan benyttes, dersom samme diameter som øvrige rør. Begynnelsen på blåseledning monteres 1-1,5 m over bakken, med Ø5" hann-kobling type Laux modell 42 eller tilsvarende (konferer med transportør).
 • Siloer, evt blåserør bør merkes med nummer / ID. I tillegg må varetype og maksimum silokapasitet avmerkes på silo og tilhørende losserør. Losserør bør utstyres med låsbart endelokk, med tilgang til nøkler for transportører.
 • Standard slangeutrustning på lossestedet (der bulkbil plasseres) er 6 m gummislange Ø5" (evt Ø4") med 2 stk hunn-koblinger, type Laux modell 42 eller tilsvarende (konferer med transportør angående dimensjon på kobling mot bulkbil).

Utstyr og hovedspesifikasjoner på bulkbiler

 

 • Lengde 16-19 m, bredde 2,5 m, høyde ca 4,0 m.
 • Kompressor luftmengde: 8-15 m³ / minutt, trykk maksimum 2,5 bar.
 • Losserør og spjell: Ø4" – Ø5" m/ han-kobling.
 • Tankvolum: 13-70m³
 • Lossekapasitet for sement: 0,8-2,5 m³ / minutt.