Sikker lasting ved våre sementterminaler

Vi har utarbeidet felles retningslinjer og minstekrav for å forbedre kjøresikkerheten for egne og innleide logistikkaktiviteter på sementterminalene, og ute hos kunde. Safe loading / sikker lasting SKAL benyttes på alle terminaler der det er installert.

Alle som skal arbeide på vårt område skal ha klarering av den stedlige bedriftsansvarlige, og må dessuten ha tillatelse som gis av driftsleder etter dokumentert opplæring. Der hvor det er påkrevd, må også ISPS-godkjenning av bil og sjåfør innhentes.

Safe loading/sikker lasting SKAL benyttes på alle terminaler der det er installert. Safe loading er en sikker arbeidsplattform som muliggjør sikker åpning og lukking av luker på bulkbilene.

Trafikkbestemmelser

 • Lover og forskrifter (veitrafikkloven, førerkortforskriften, dokumenter opplæring) skal etterleves.
 • Sjåfører er selv ansvarlig for at de er tilstrekkelig uthvilt og opplagt når de kommer på jobb.
 • Det er nulltoleranse for kjøring i påvirket tilstand.
 • Bilbelte er påbudt.
 • All bruk av håndholdte mobiltelefoner og mobilt utstyr under kjøring er forbudt.
 • Last må sikres på en forsvarlig måte slik at den ikke utgjør noe fare for andre trafikanter.
 • Følg trafikkplan for aktuell silostasjon i RMT+.

Krav til utstyr for bulkbiler (i tillegg til krav i forhold til norsk lov) så må kjøretøy ha følgende utstyr:

 • Speil som dekker kjøretøyets front (anbefalt 1,5 meter fremover)
 • Ryggealarmsystem
 • Hjulklosser (tilgjengelig ved lasting eller lossing)
 • Etter-montert reflekterende markeringer/striper bak på lastebilene for å gjøre disse mer iøynefallende.
 • Underkjøringsvern
 • Side underkjøringsbeskyttelse og varsel plater for å varsle og beskytte syklister fra å kommeunder bak hjulene

I tillegg anbefalt utstyr for bulkbiler:

 • Ryggekamera (henger)
 • Varseltegn for syklister hvor dette er praktisk
 • For- og sidekamera anbefalt for å ha 360 graders utsikt

Helse, Miljø og Sikkerhet

Personlig verneutstyr
Hjelm med hakestropp, ankelhøye vernesko (aksept for lave vernesko i grønn sone for bulkbillasting) og synlighetsklær skal benyttes på vårt bedriftsområde. Klasse 2 på jakke og bukse godkjennes som klasse 3. Annet verneutstyr vil fremkomme av risikovurderingen som gjøres før jobben skal utføres. Rekkverk på bulktank skal alltid benyttes såfremt dette er mulig.

Les mer om påkrevd verneutstyr ved å klikke her

Nødutstyr
Gjør deg kjent med plasseringen av håndslukkere, dusjer, førstehjelpsutstyr og annet nødutstyr. Kontroller at rømningsveier ikke er blokkert før arbeidet starter. Nødutstyr og håndslukkere skal ikke fjernes fra sine faste plasser, men kun brukes i nødsituasjoner. Er slikt utstyr brukt eller skadet må dette umiddelbart meldes til driftsleder.

Røykeforbud
Røyking og bruk av åpen ild er forbudt der hvor røykeloven setter begrensninger, samt i merkede områder.

Varmt arbeid
Ved utførelse av varmt arbeid kreves det varmtarbeidssertifikat.

Elektrisk utstyr
Elektrisk arbeid på faste installasjoner skal utføres av autorisert personell. Adgang til elektrotavler og fordelinger er kun tillatt for personell med autorisasjon for dette.

Orden og renhold
Orden og renhold er en forutsetning for å kunne drive et sikkert arbeid. Uhell i forbindelse med lastingen skal omgående rapporteres til driftsleder.

Avsperring
Uvedkommende har ikke adgang til avsperret område.

Beredskap
Brann og større ulykker skal varsles til nødetatene og driftsleder.

Nødvarsling

Brann eller ulykker kan meldes over telefon:

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Ambulanse 113

Gi klar og kort informasjon.

Informasjon eksternt
Ved ulykker/skader er det Heidelberg Materials Norges ledelse som har oppgaven med å informere eksternt. Henvendelser fra media skal henvises til vår ledelse / presseansvarlige  på telefon 22 87 84 00.

Avviksbehandling
Transportør skal ha egne rutiner når det gjelder avviksbehandling, herunder rapportering av skader og tilløp til skader. Når de har oppdrag innenfor vårt område skal alle avvik også rapporteres til aktuell siloansvarlig.