Redusert karbonavtrykk

Vi har en visjon om null CO2-avtrykk fra betongprodukter sett over et livsløp. Vi har allerede tatt store steg mot vår visjon i vår sementproduksjon gjennom økt bruk av alternative brensler samt innføring av alternative råmaterialer.

Vår visjon: Null utslipp av CO2

Er det mulig å redusere karbonutslippet for betongprodukter til null? Vi tror det. Vår visjon er null CO2-utslipp i løpet av våre produkters levetid innen 2030.

Visjonen baserer seg på fem komponenter:

  • energieffektivitet
  • bruk av alternative energikilder
  • nye sementtyper
  • karbonatisering
  • karbonfangst

Selv om det meste av karbonutslippet i et betongprodukt stammer fra produksjonen av sement, ser vi på det samlede utslippet i et betongprodukt i løpet av hele produktets livssyklus. Betong opptar CO2 i hele sin levetid, gjennom en kjemisk prosess som kalles for karbonatisering. Effekten av karbonatisering er beregnet til å være 500 000 tonn med CO2 per år i Sverige og Norge til sammen. 

CO2-utslippet fra sementproduksjonen har to hovedkilder: kalsinering, som er den nødvendige kjemiske prosessen som endrer råmaterialet til sementklinker og som krever meget energi, og bruken av brensel i sementovnene. Vår tilnærming til kildene er todelt: Vi reduserer bruken av klinker i sement, ved å bruke alternative materialer, som flyveaske, og vi bruker avfallsbasert brensel (RDF) som erstatning for kull.

Det kanskje mest avgjørende for å oppnå vår nullvisjon er karbonfangst. Vi har derfor startet et karbonfangstprosjekt ved vår fabrikk i Brevik. Det er unikt i verdenssammenheng, og prosjektet skal teste ut fire ulike teknologier slik at vi får mer kunnskap om hvordan vi best kan fange CO2 fra våre sementfabrikker.