Hva er karbonfangst?

Røykgass fra pipene på verdens kullkraftverk, gasskraftverk og industrianlegg inneholder store mengder av klimagassen CO2. Gassen oppstår særlig som følge av forbrenning av fossile brensler, men er også et resultat av ulike industriprosesser, som sementproduksjon.

Det er bred enighet om at klimagassutslippene i verden må ned, og at det er behov for rask innsats på svært mange områder i samfunnet. Teknologi for å fange og lagre CO2 kan bli en viktig løsning for å redusere utslippene. FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) har gitt ut flere rapporter som viser at det nærmest blir umulig å nå målene i Paris-avtalen uten karbonfangst og lagring.

Det er selve prosessen med å fjerne CO2 fra store utslippskilder som omtales som karbonfangst. Hensikten med karbonfangsten er å begrense utslipp av CO2 til atmosfæren ved å fange den, for deretter å lagre den sikkert, for eksempel i geologiske formasjoner under bakken. Hele prosessen med å fange, transportere og lagre CO2 omtales ofte som karbonfangst og lagring, eller CCS (fra engelsk carbon capture and storage).  

Det finnes flere teknologiske løsninger for å fange CO2, og flere er under utvikling. Teknologien er tilgjengelig og i bruk dag. Noen av teknologiene blir testet på teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad i Nordhordland. 

Dagens teknologier har så langt vist seg kostbare som klimatiltak. Det er derfor behov for videre teknologiutvikling slik at kostnadene kan reduseres. 

Les mer på Teknologisenteret på Mongstad sine egne hjemmesider www.tcmda.com

Gassnova, FoU

Gassnova ble opprettet av myndighetene for å fremme teknologiutvikling og kompetansebygging for karbonfangst og lagring, i tillegg til å være Regjeringens nærmeste rådgiver på dette feltet. Gassnova administrerer forsknings- og finansieringsordninger via det såkalte CLIMIT-programmet og sørger for testing og demonstrering av teknologi på Teknologisenteret på Mongstad (TCM). Gassnova har siden 2014 samarbeidet tett med industrien for å få på plass det som kan bli Europas første industrielle prosjekt for karbonfangst og lagring, fullskalaprosjektet. Målet er å bane vei for nye karbonfangst-prosjekter slik at sannsynligheten for å nå målene i Parisavtalen øker. 

CLIMIT er det nasjonale programmet som gir økonomisk støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for karbonfangst og lagring. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova og Norges Forskningsråd. CLIMIT henvender seg til bedrifter, forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler, gjerne i samarbeid med internasjonale bedrifter og forskningsinstitusjoner. CLIMIT støtter teknologiprosjekter i alle deler av utviklingskjeden fram til kommersialisering.

Les mer på Gassnovas egne hjemmesider www.gassnova.no og på CLIMITs egne hjemmesider www.climit.no